١. راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (کلیه ی رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) شامل یک دوره   راهنما و بانک سوالات امتحانی مبانی سازمان و مدیریت ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (کلیه ی رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) شامل یک دوره
پدیدآورنده: داود درون پرور
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  28000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ٢. راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور: (رشته های حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطا   راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت مالی (1) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور: (رشته های حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطا
پدیدآورنده: علی نجفی مقدم، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 29 خرداد، 1387 قیمت:  55000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ٣. راهنما و بانک سوالات امتحانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی   راهنما و بانک سوالات امتحانی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی
پدیدآورنده: علیرضا کلانترمهرجردی
ناشر: استادی - 07 آبان، 1386 قیمت:  35000 ریال این کتاب از 4 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ٣. راهنما و بانک سوالات امتحانی پول و ارز و بانکداری دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، بانک سوا   راهنما و بانک سوالات امتحانی پول و ارز و بانکداری دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، بانک سوا
پدیدآورنده: بهنام مرادی، فرید صفتی
ناشر: استادی - 07 آبان، 1386 قیمت:  31000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ۴. راهنما و بانک سوالات امتحانی جمعیت و تنظیم خانواده: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان ...   راهنما و بانک سوالات امتحانی جمعیت و تنظیم خانواده: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان ...
پدیدآورنده: نسرین سلطانی ملایعقوبی، نوشین سلطانی ملایعقوبی (ویراستار)
ناشر: استادی - 02 آبان، 1386 قیمت:  17000 ریال این کتاب از 1 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ۵. راهنما و بانک سوالات امتحانی اندیشه اسلامی (1) براساس کتاب: جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس ...   راهنما و بانک سوالات امتحانی اندیشه اسلامی (1) براساس کتاب: جعفر سبحانی - محمد محمدرضایی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس ...
پدیدآورنده: مهدی استادی جعفری، معصومه تاجیک
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  20000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ۶. راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور، شامل: ترجمه کامل و سلیس کتاب درسی به صورت بخش به بخش، توضیحات جامع دستوری،   راهنما و بانک سوالات امتحانی زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور، شامل: ترجمه کامل و سلیس کتاب درسی به صورت بخش به بخش، توضیحات جامع دستوری،
پدیدآورنده: علی اصغر ذوالفقاری
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  44000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ٧. راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت تولید: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی "رشته ی مدیریت بازرگانی - حسابداری"   راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت تولید: ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور و مراکز آموزش عالی "رشته ی مدیریت بازرگانی - حسابداری"
پدیدآورنده: ناصر جعفری، شهرام هاشم نیا
ناشر: استادی - 28 آبان، 1386 قیمت:  25000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ٨. راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی، بانک سوالات تشر   راهنما و بانک سوالات امتحانی مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه پیام نور (رشته ی مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل کتاب درسی، بانک سوالات تشر
پدیدآورنده: رضا رسولی، حسین ملتفت
ناشر: استادی - 18 شهریور، 1387 قیمت:  25000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ٩. راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد کلان) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ها ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدر   راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول علم اقتصاد (2) (اقتصاد کلان) ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور (رشته ها ی مدیریت و حسابداری) شامل: یک دوره تدر
پدیدآورنده: بهنام مرادی، سیدولی الله میرحسینی، حسن خراسانی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  30000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ١٠. راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): براساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور   راهنما و بانک سوالات ریاضی عمومی (1): براساس کتاب، ابراهیم احمدپور - آنه گلدی مهمیانی: ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، علی پاکدامن
ناشر: استادی - 21 فروردین، 1387 قیمت:  50000 ریال این کتاب از 4 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ١١. راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب د   راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری و حسابرسی دولتی دانشگاه پیام نور (رشته ی حسابداری و مدیریت) شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب د
پدیدآورنده: سیدمهدی محمدحسینی
ناشر: استادی - 28 آبان، 1386 قیمت:  49000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ١٢. آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته ی حسابداری): براساس کتاب خدیجه جمشیدی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور   آمار و کاربرد آن در مدیریت (رشته ی حسابداری): براساس کتاب خدیجه جمشیدی ویژه ی دانشجویان دانشگاه پیام نور
پدیدآورنده: حسن اسفندیاری فر، کریم احمدی صومعه، احسان جمالی
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  42000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد. ١٣. راهنما و بانک سوالات امتحانی فارسی عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، شرح و بیان نکات مهم   راهنما و بانک سوالات امتحانی فارسی عمومی ویژه دانشجویان دانشگاه پیام نور شامل: یک دوره تدریس روان و کامل مطالب کتاب درسی، شرح و بیان نکات مهم
پدیدآورنده: اسدالله معظمی گودرزی، فرشته آهنگری، نیره حکمت شعار ()، نجمه دژکام ()
ناشر: استادی - 29 اردیبهشت، 1387 قیمت:  53000 ریال این کتاب از 3 فروشگاه قابل تهیه می باشد.

/ 7 نظر / 86 بازدید
علی

زماني كه امكان خريد اينترنتي وجود ندارد چرا نوشتيد فروش اينترنتي شايد اصلا معناي فروش اينترنتي رو نمي دونيد بهتره اين كارو به كسايي كه تخصص دارند واگذار كنيد.

بهتر است فروش از طریق پست نیز اضافه شود و کتب درب منزل تحویل و سپس پول آن اخذ شود .کاری که در تمام دنیا مرسوم است .

شکوفایی(مینا)

آدرس ندادین چرا؟ این انتشاراتی کجاست؟ سایتتون خیلی ناقصه.

شکوفایی(مینا)

آدرس ندادین چرا؟ این انتشاراتی کجاست؟ سایتتون خیلی ناقصه.

شکوفایی(مینا)

آدرس ندادین چرا؟ این انتشاراتی کجاست؟ سایتتون خیلی ناقصه.

[سبز]

احمد استادی

سلام کتاب مناسب دارید که با خوندنش بشه تو کنکور ارشد تاریخ شرکت کرد و قبول شد؟